برترین های سی و چهارمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور - برادران( رشته تواشیح)
زمان: 12 لغایت 14 آذر ماه 1398

مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
732
برترین های سی و چهارمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور - برادران( رشته دعا و مناجات خوانی)
زمان: 12 لغایت 14 آذر ماه 1398

مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
731
برترین های سی و چهارمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور - برادران( رشته اذان)
زمان: 12 لغایت 14 آذر ماه 1398

مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
730
برترین های سی و چهارمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور - برادران( رشته حفظ کل)
زمان: 12 لغایت 14 آذر ماه 1398

مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
729
برترین های سی و چهارمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور - برادران( رشته حفظ 20 جزء)
زمان: 12 لغایت 14 آذر ماه 1398

مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
728
برترین های سی و چهارمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور - برادران( رشته حفظ 10 جزء)
زمان: 12 لغایت 14 آذر ماه 1398

مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
727
برترین های سی و چهارمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور - برادران( رشته حفظ 5 جزء)
زمان: 12 لغایت 14 آذر ماه 1398

مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
726
برترین های سی و چهارمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور - برادران( رشته قرائت ترتیل)
زمان: 12 لغایت 14 آذر ماه 1398

مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
725
برترین های سی و چهارمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور - برادران( رشته قرائت تحقیق)
زمان: 12 لغایت 14 آذر ماه 1398

مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
724
برترین های سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور - بخش معارفی ( رشته سبک زندگی ایرانی اسلامی )
زمان: 25 لغایت 28 آبان ماه 1397

مکان: دانشگاه فردوسی مشهد
718
برترین های سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور - بخش معارفی ( رشته پرسمان معارفی )
زمان: 25 لغایت 28 آبان ماه 1397

مکان: دانشگاه فردوسی مشهد
717
برترین های سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور - بخش معارفی ( رشته احکام )
زمان: 25 لغایت 28 آبان ماه 1397

مکان: دانشگاه فردوسی مشهد
716
برترین های سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور - بخش معارفی ( رشته آشنایی با مفاهیم نهج البلاغه )
زمان: 25 لغایت 28 آبان ماه 1397

مکان: دانشگاه فردوسی مشهد
711
برترین های سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور - بخش معارفی ( رشته آشنایی با احادیث اهل بیت )
زمان: 25 لغایت 28 آبان ماه 1397

مکان: دانشگاه فردوسی مشهد
710
برترین های سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور - بخش معارفی ( رشته آشنایی با سیره معصومین(ع) )
زمان: 25 لغایت 28 آبان ماه 1397

مکان: دانشگاه فردوسی مشهد
715