» » برگزیدگان هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم دانشجو یان سراسر کشور -خواهران( رشته قرائت)

ردیف
نام و نام خانوادگی
دانشگاه
رتبه
1
راضیه جمالی
ع پ ایران
اول
2
صدیقه حسینی – طاهره بساوند
ع پ ایران – شیراز
(مشترکاً دوم )
3
اکرم السادات فروغی
ع پ ایران
سوم

96/10/8