» » برگزیدگان دوازدهمين دوره مسابقات قرآن کريم دانشجويان سراسر کشور- برادران ( رشته صحیفه سجادیه)

ردیف
نام و نام خانوادگی
نام دانشگاه
رتبه
1
اسماعيل دخیلی
تبریز
اول
2
مهرداد فرجي
ع پ تهران
دوم
3
نصر ا... مرادي
شهید چمران اهواز
دوم
4
محمد مهدي جباري
تبریز
سوم

96/10/12