» » برگزیدگان دوازدهمين دوره مسابقات قرآن کريم دانشجويان سراسر کشور- برادران ( رشته قرائت تحقیق)

ردیف
نام و نام خانوادگی
نام دانشگاه
رتبه
1
اكبر حاج فتحعلي
بین المللی امام خمینی
اول
2
عزيز علي نژاد
تربیت مدرس
دوم
3
علي اصغر شعاعي
اصول الدین قم
سوم

96/10/12