» » » ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان، برگزیدگان رشته حفظ کل

اسامی برگزیدگان رشته حفظ کل

ردیف

کشور

نام و نام خانوادگی

رتبه کسب شده

1

جمهوری اسلامی ایران

مجتبی فردفانی

اول

2

جمهموری نیجر

هارون مامادوحسن

دوم

3

جمهوری اندونزی

محمد حمیدی حتا

سوم

97/03/21