» » » » » برگزیدگان سیزدهمین دوره مسابقات قرآن کريم دانشجويان سراسر کشور-برادران و خواهران ( رشته ترجمه)

ردیف
نام و نام خانوادگی
نام دانشگاه
رتبه
1
فاطمه بهاری
تهران
اول
2
خسرو دهقان
 ع پ شهید بهشتی
دوم
3
 یوسف مهمان نواز
ارومیه
سوم
4
علی حیدری
ایلام
سوم
5
منصور السادات قافله باشی
 ع پ تهران
چهارم
6
جمیله پور کریمی
قم
پنجم
7
صدیقه اسدی
تربیت معلم سبزوار
پنجم
8
علی رضا فضائلی
ع پ همدان
ششم

97/03/28