» » » » » برگزیدگان چهاردهمین دوره مسابقات قرآن کريم دانشجويان سراسر کشور- برادران-( رشته ترجمه)

ردیف
 نام و نام خانوادگی
دانشگاه
 رتبه
1
حسن نظري كهنگي
 صنعتی اصفهان
 اول
2
ياسر جناب
 ع پ تهران
 دوم
3
رضا لوباشي
علم و صنعت
سوم
4
ابوالفضل مطواعي
زنجان
 چهارم

97/03/28