» » » » » برگزیدگان چهاردهمین دوره مسابقات قرآن کريم دانشجويان سراسر کشور- خواهران -( رشته ترجمه)

ردیف
 نام و نام خانوادگی
دانشگاه
رتبه
1
حميده احمدي
شهید باهنر کرمان
 اول
2
نوشين اميري
ع پ کرمانشاه
 دوم
3
مريم دري
ع پ یزد
سوم
4
پروين وحدتي
گیلان
 چهارم

97/03/28