» » » » » برگزیدگان چهاردهمین دوره مسابقات قرآن کريم دانشجويان سراسر کشور- برادران-( رشته حفظ 20 جزء)

ردیف
 نام و نام خانوادگی
دانشگاه
 رتبه
1
مهدي بازرگان نژاد
آزاد واحد تهران مرکزی
 اول
2
مجتبي بيابانپور
ع پ اصفهان
 دوم
3
محمد صادق زارعان
تبریز
سوم

97/03/28