» » » » » برگزیدگان پانزدهمین دوره مسابقات قرآن کريم دانشجويان سراسر کشور- برادران -( رشته قرائت تحقیق)

ردیف
 نام و نام خانوادگی
دانشگاه
 رتبه
1

رضا جاويدي


فردوسی مشهد
 اول
2

مسعود نوري


صنعتی امیر کبیر


 دوم
3

مسعود نيكدستي


آزاد اسلامی خوراسگان اصفهان
سوم

79/02/18