» » » » » "برگزیدگان پانزدهمین دوره مسابقات قرآن کريم دانشجويان سراسر کشور- خواهران-( رشته قرائت تحقیق)"

ردیف
 نام و نام خانوادگی
دانشگاه
 رتبه
1

فاطمه رفیعی فرد

مازندران

 اول
2

معصومه صحرايي

خلیج فارس

 دوم
3

معصومه دانايي

ع پ مشهد
سوم

79/02/18