» » » » » برگزیدگان پانزدهمین دوره مسابقات قرآن کريم دانشجويان سراسر کشور- برادران -( رشته حفظ یک جزء)

ردیف
 نام و نام خانوادگی
دانشگاه
 رتبه
1

حميد بهشتي

ع پ تهران
 اول
2

روح ا... راسخي

علوم قرآنی قم

 دوم
3

محمود علي حيدري

آزاد اسلامی نجف آباد
سوم

79/02/18