» » » » » "برگزیدگان پانزدهمین دوره مسابقات قرآن کريم دانشجويان سراسر کشور- خواهران -( رشته حفظ پنج جزء)

ردیف
 نام و نام خانوادگی
دانشگاه
 رتبه
1

وجيهه قائم محمدي

ع پ شهید بهشتی
 اول
2

عطيه لاجوردي

پیام نور قم

 دوم
3

مريم رعيت

شیراز
سوم

97/04/10