» » » » » ""برگزیدگان پانزدهمین دوره مسابقات قرآن کريم دانشجويان سراسر کشور- برادران -( رشته حفظ پنج جزء)"

ردیف
 نام و نام خانوادگی
دانشگاه
 رتبه
1

غلامرضا غلامي

امام حسین (ع)
 اول
2

رحيم يوسف وند

علوم انتظامی قم

 دوم
3

مجيد نصر اصفهاني

علم و صنعت
سوم

79/02/18