» » » » » """برگزیدگان پانزدهمین دوره مسابقات قرآن کريم دانشجويان سراسر کشور- خواهران-( رشته حفظ 10جزء)"

ردیف
 نام و نام خانوادگی
دانشگاه
 رتبه
1

سوده طهماسبي

ع پ شهید بهشتی
 اول
2

راضيه عبدا... زاده

تبریز

 دوم
3

زهرا خطي

تربیت معلم تهران
سوم

79/02/18