» » » » » برگزیدگان شانزدهمین جشنواره قرآن دانشجویان-برادران-(رشته حفظ 20 جزء)

ردیف

 نام و نام خانوادگی

دانشگاه

 رتبه

   1

فرهاد قائم مقامی


تهران


اول

   2

حسین جلالی

شاهرود

دوم


   3

داوود اوراز صحت اوف

تهران

                     مشترکاً سوم

 

احمد کاظمی

آزاد اسلامی قم 

80/04/23