» » » » » برگزیدگان شانزدهمین جشنواره قرآن دانشجویان- خواهران و برادران (رشته ترجمه)

ردیف
 نام و نام خانوادگی
دانشگاه
 رتبه
1

زهرا گریوانی

ع پ اصفهان

 اول
2

مریم بهمنی

ع پ تهران

 دوم
3

احمد احمد وند

 حسین یوسفی

شهر کرد

گرگان


 مشترکا سوم

80/04/23