» » » » » برگزیدگان شانزدهمین جشنواره قرآن دانشجویان- خواهران و برادران (رشته تفسیر)

ردیف
 نام و نام خانوادگی
دانشگاه
 رتبه
1

ستاره فاتحی

ع پ شهرکرد

 اول
2

محمد تقی حسین پور

ع پ شهرکرد

 دوم
3

مصطفی علیرضا دیزیچه

تربیت معلم

سوم

80/04/23