» » » » » برگزیدگان بخش جنبی هفدهمین جشنواره قرآنی دانشجویان سراسر کشور- خواهران و برادران-(رشته شعر)

ردیف
 نام و نام خانوادگی
دانشگاه
 رتبه
1

مصطفی ملک عابدی

-

 اول
2

مهتاب بازوند

-

 دوم
3

زهرا صفایی

-
سوم

81/05/14