» » » » » برگزیدگان بخش جنبی هفدهمین جشنواره قرآنی دانشجویان سراسر کشور- خواهران و برادران-(رشته داستان)

ردیف
 نام و نام خانوادگی
دانشگاه
 رتبه
1

سمیه هاشم زاده

-

 اول
2

صمد غفاری

-

 دوم
3

مرضیه فولادی

-
سوم

81/05/14