» » » » » برگزیدگان بخش جنبی هفدهمین جشنواره قرآنی دانشجویان سراسر کشور- خواهران و برادران-(رشته قطعه ادبی)

ردیف
 نام و نام خانوادگی
دانشگاه
 رتبه
1

زیبا اسلامی

-

 دوم
2

مصطفی پور دهقان

-

 دوم
3

اقدس موسوی

-
سوم

81/05/14