» » » » » برگزیدگان بخش جنبی هفدهمین جشنواره قرآنی دانشجویان سراسر کشور- خواهران و برادران-(رشته خوشنویسی)

ردیف
 نام و نام خانوادگی
دانشگاه
 رتبه
1

پرستو حسین آبادی

-

 اول
2

مجید جدیدی

-

 دوم
3

شهرام روحی

-
سوم

محمد صمدی کلخوران ،مریم فرضی و سعید خاوری  قابل تقدیر شناخته شدند.

81/05/14