» » » » » برگزیدگان هجدهمین جشنواره قرآنی دانشجویان کشور-خواهران ( رشته تفسیر)

ردیف
 نام و نام خانوادگی
دانشگاه 
 رتبه
1

خدیجه حسینی

 علوم پزشکی اردبیل 

 اول
2

مریم حقی

 دانشکده پرستاری اصفهان 

 دوم
3

 اعظم السادات کمال آرانی 

 علوم پزشکی کاشان

سوم
4
 فریبا کوثری مهر
 محقق اردبیلی
چهارم
5
 سمانه حق وردی
 کاشان
پنجم

82/05/6