» » » » » برگزیدگان بخش جنبی(هنری) هجدهمین جشنواره قرآن دانشجویان کشور - برادران-( رشته نقاشیخط)