» » » » » برگزیدگان بخش جنبی(هنری) هجدهمین جشنواره قرآن دانشجویان کشور - برادران-( رشته خوشنویسی) )

خط نسخ

نام و نام خانوادگي

دانشگاه

نام اثر

رتبه

قدرت‌ا...تاج ميرعالي

دانشگاه خوزستان

مجموعه آثار

اول

عبدالرضا حسيني گرگاني

دانشگاه آزاد اسلامي تهران شمال

مجموعه آثار

دوم


-خط ثلث

نام و نام خانوادگي

دانشگاه

نام اثر

رتبه

عسگر صفايي

دانشگاه آزاد اردبيل

سوره محمد(ص)

اول

محمد امين بي‌نياز

دانشگاه پيام نور سقز

مجموعه آثار

دوم


- خط شكسته نستعليق  

نام و نام خانوادگي

دانشگاه

نام اثر

رتبه

دريا هاشمي

تربيت معلم تهران

آيات قرآن( آيه الكرسي و ...)

اول

شهرام روحي

مؤسسه آموزش عالي سبحان مشهد

قدافلح المؤمنون

دوم


- خط نستعليق  

نام و نام خانوادگي

دانشگاه

نام اثر

رتبه

امين اكبريان

همدان

فبشرعبادا...

اول

ناصر صادقي

اردبيل

 

دوم

محسن صديقيان

مشهد

سوره فلق

سوم


-خط سياه مشق

نام و نام خانوادگي

دانشگاه

نام اثر

رتبه

هادي قاسمي

 

سوره فلق

اول

مصطفي رضايي

دانشگاه اصفهان

مجموعه آثار

دوم


-ساير خطوط و بهره‌گيري از عناصر مختلف

نام و نام خانوادگي

دانشگاه

نام اثر

رتبه

محمد رضا ميري

دانشگاه فردوسي مشهد

 

اول

رضوان برزوپور

علوم پزشكي اهواز

سوره كوثر

دوم


82/05/6