» » » » » برگزیدگان بخش جنبی(ادبی) هجدهمین جشنواره قرآن دانشجویان کشور - خواهران و برادران-( رشته داستان نویسی)

نام و نام خانوادگي

دانشگاه

عنوان اثر

رتبه

توضيح

علي پوزش شيرازي

كرمانشاه

ياد داشت غروب

اول

به واسطه نگاه متناسب روز با قرآن و طرح ساده ادراك ابراهيمي از طبيعت و خلقت

سعيده وارسته الهي

دانشگاه فردوسي مشهد

طاووس بهشتي

دوم

به خاطر مضمون اعتقادي و چهار چوب داستاني ساده

طاهره حسيني

دانشكده پيراپزشكي

آيه‌هاي اميد

سوم

به خاطر اعتقاد به اميد و تحمل سختي

82/05/6