» » » » » برگزیدگان بخش جنبی(ادبی) هجدهمین جشنواره قرآن دانشجویان کشور - خواهران و برادران-( رشته مقاله نویسی)

نام و نام خانوادگي

دانشگاه

عنوان اثر

رتبه

نجمه السادات ميرترابي حسيني

علوم قرآني قم

توكل در قرآن

اول

احد داوري

علوم قرآني مراغه

عبد صالح در قرآن

دوم

ليلااسادات مروجي

علوم قرآني كاشان

شفاعت در قرآن

دوم

روح‌اله فرجي

رشته عمران/محقق اردبيلي

سوگندهاي قرآني

سوم

82/05/6