» » » » » برگزیدگان بخش جنبی(ادبی) هجدهمین جشنواره قرآن دانشجویان کشور - خواهران و برادران-( رشته شعر)

نام و نام خانوادگي

دانشگاه

عنوان اثر

رتبه

زهرا ولي بيگي

پيام نور ايلام

سوگندهاي قرآن، دعا در قرآن

اول

محسن شيريني

                 اهر

عاشقانه با قيامت، فاصله با قرآن

دوم

سينا فرزان

        آزاد اسلامي مشهد

غزل اميد

سوم

82/05/6