» » » » » برگزیدگان نوزدهمين جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- خواهران و برادران- ( رشته ترجمه)

رتبه

نام و نام خانوادگي

دانشگاه

نفر اول

زينب نيكخواه بهرامي

دانشكده صدا و سيما

نفر دوم

صديقه اكبري

علوم پزشكي

نفر سوم

فاطمه احمدي متمايل

علوم پزشكي

نفرچهارم

سميه الوندي

علوم پزشكي

نفرپنجم

فضل اله عباسي

دامپزشكي

83/05/27