» » » » » برگزیدگان نوزدهمين جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- بخش هنری ( رشته نقاشیخط )



رتبه

نام و نام خانوادگي

دانشگاه

استان

رشته تحصيلي

اول

امير نجفي

موسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي

تهران

گرافيك

دوم

آرمين مهدوي

سوره

تهران

گرافيك

سوم

مريم‌السادات‌شجاع‌الدين

موسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي

تهران

گرافيك

83/05/27