» » » » » برگزیدگان نوزدهمين جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- بخش هنری ( رشته صنايع دستي )

رتبه

نام و نام خانوادگي

دانشگاه

استان

رشته تحصيلي

اول

مهدي صحرا‌گرد(مشبك)

شيراز

فارس

صنايع دستي

دوم

نرگس سيبويه(قلم‌زني مشبك)

شيراز

فارس

صنايع دستي

سوم

اعظم باقر‌زاده‌سانيچي(فرش)

تهران

تهران

فرش

83/05/27