» » » » » برگزیدگان بیستمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- برادران ( رشته قرائت ترتیل )

رتبه

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

جوایز

اول

محمد جواد جاوری

علوم و فنون فارابی

لوح تقدیر و تندیس و حواله سفر  به حج عمره

دوم

حمید رضایی

پیام نور خمین

لوح تقدیر و حواله سفر به سوریه

سوم

هادی جاویدی

قم

لوح تقدیر و حواله سفر به سوریه

84/02/29