» » » » » برگزیدگان بیستمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- برادران ( رشته قرائت تحقیق )

رتبه

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

جوایز

اول

محمد فلاح پور

گیلان

 لوح تقدیر و تندیس و حواله سفر به حج عمره

دوم

محمد حسن موحدی

امام صادق (ع)

لوح تقدیر و حواله سفر به سوریه

سوم

مصطفی صولتی

ع پ ارومیه

لوح تقدیر و حواله سفر به سوریه

84/02/29