» » » » » برگزیدگان بیستمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- برادران ( رشته حفظ 20 جزء )

رتبه

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

جوایز

اول

سید میعاد صالحی

تهران

لوح تقدیر و تندیس و حواله سفر به حج عمره

دوم

مهدی اسماعیل پور

امام صادق (ع)

لوح تقدیر و حواله سفر به سوریه

سوم

میثم امیری آرائی

تهران

لوح تقدیر و حواله سفر به سوریه

84/02/29