» » » » » برگزیدگان بیستمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- برادران ( رشته حفظ کل )

رتبه

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

جوایز

اول

مجتبی بیابان پور

قم

لوح تقدیر و تندیس و حواله سفر به حج عمره

دوم

محمد مصطفی پور

تهران

لوح تقدیر و حواله سفر به سوریه

سوم

علی شاه نظری

امام صادق (ع)

لوح تقدیر و حواله سفر به سوریه

84/02/29