» » » » » برگزیدگان بیستمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- خواهران ( رشته قرائت تحقیق )

رتبه

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

جوایز

اول

مریم سهرابی

بین المللی امام خمینی(ره)

لوح تقدیر و تندیس و حواله سفر به حج عمره

دوم

زهرا کشاورز

بوشهر

لوح تقدیر و حواله سفر به سوریه

سوم

طاهره عبداللهی

پیام نور تاکستان

لوح تقدیر و حواله سفر به سوریه

84/02/29