» » » » » برگزیدگان بیستمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- خواهران ( رشته قرائت ترتیل )

رتبه

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

جوایز

اول

زهرا عیدی پور

شهرکرد

لوح تقدیر و تندیس و حواله سفر به حج عمره

دوم

حمیده حکیم زاده

بیرجند

لوح تقدیر و حواله سفر به سوریه

سوم

اعظم سلیمانی

شیراز

لوح تقدیر و حواله سفر به سوریه

84/02/29