» » » » » برگزیدگان بیستمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- خواهران ( رشته حفظ 10 جزء )

رتبه

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

جوایز

اول

مریم منصوریان فرد

اصفهان

لوح تقدیر و تندیس و حواله سفر به حج عمره

دوم

زینب توئنی

پیام نور آران بیدگل

لوح تقدیر و حواله سفر به سوریه

سوم

فاطمه کرمی

اراک

لوح تقدیر و حواله سفر به سوریه

84/02/29