» » » » » برگزیدگان بیستمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- خواهران ( رشته حفظ کل )

رتبه

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

جوایز

اول

مریم عبدالهی پور

پیام نور کاشمر

لوح تقدیر و تندیس و حواله سفر به حج عمره

دوم

نسرین جعفری

صنعتی اصفهان

لوح تقدیر و حواله سفر به سوریه

سوم

مریم سعیدی

الزّهراء

لوح تقدیر و حواله سفر به سوریه

84/02/29