» » » » » برگزیدگان بیستمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- بخش هنری ( رشته تذهیب)

رتبه

نام و نام خانوادگي

دانشگاه

استان

تعداد سكه

نفر اول

منیژه جبارزاده

جامع علمی کاربردی تهران

تهران

4

نفر دوم

مهرنوش نعمتی روشن

دانشگاه آزاد اسلامی تهران

تهران

3

نفر سوم

سمیه قاسمی

جامع علمی کاربردی تهران

تهران

2

84/02/29