» » » » » برگزیدگان بیستمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- بخش هنری ( رشته صنایع دستی )

رتبه

نام و نام خانوادگي

دانشگاه

استان

تعداد سكه

نفر اول

مهدی یوسفیان

علوم پزشکی اصفهان

اصفهان

4

نفر دوم

قاسم بیگی

دانشگاه اصفهان

اصفهان

3

نفر سوم

علی اکبر محمد طاهری

آزاد اسلامی اراک

مرکزی

2

نفر سوم

اعظم السادات موسوی

پیام نور تهران

تهران

2

84/02/29