» » » » » برگزیدگان بیستمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- بخش هنری ( رشته نقاشی)

رتبه

نام و نام خانوادگي

دانشگاه

استان

تعداد سكه

نفر اول

سمانه سنگسری

فنی شریعتی تهران

تهران

4

نفر دوم

بهرام غفوری

میراث فرهنگی تهران

تهران

3

نفر سوم

علیقلی مردانی

تربیت مدرس تهران

تهران

2

84/02/29