» » » » » برگزیدگان بیستمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- بخش هنری ( رشته خوشنویسی)

نستعلیق

رتبه

نام و نام خانوادگي

دانشگاه

استان

تعداد سكه

نفر اول

جمشید مشایخی فیروز

آزاد اسلامی تهران مرکزی

تهران

4

نفر دوم

امیر عباسیان

آزاد اسلامی شبستر

آذربایجان شرقی

3

نفر سوم

احمد صفی الحسینی

هنر تهران

تهران

2


شکسته نستعلیق

رتبه

نام و نام خانوادگي

دانشگاه

استان

تعداد سكه

نفر اول

محمد امین بی نیاز

پیام نور سقز

کردستان

4

نفر دوم

وریا هاشمی

تربیت معلم تهران

تهران

3

نفر دوم

اکبر خسروی

علوم پزشکی کردستان

لرستان

3

نفر سوم

محمّد ایمانی

دانشگاه آزاد تبریز

آذربایجان شرقی

2


ثلث

رتبه

نام و نام خانوادگي

دانشگاه

استان

تعداد سكه

نفر اول

صابر صفایی

شهید رجایی

تهران

4

نفر دوم

محمد علی عباسی

پیام نور سقز

سقز

3

نفر سوم

مهشیدالسادات بهبهانی موسوی

پیام نور اصفهان

اصفهان

2


نسخ

رتبه

نام و نام خانوادگي

دانشگاه

استان

تعداد سكه

نفر اول

منیژه قربانپور

علوم پزشکی تهران

تهران

4

نفر دوم

اکبر اسماعیلی

علمی کاربردی

تهران

3

نفر سوم

عبدالناصر احمدی

ابوعلی سینا

همدان

2

84/02/29