» » » » » برگزیدگان بیستمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- بخش هنری ( رشته نقاشی خط)

رتبه

نام و نام خانوادگي

دانشگاه

استان

تعداد سكه

حائز رتبه

محمد امین ایمانی راد

تربیت مدرس تهران

تهران

3

حائز رتبه

محمد درویشی

هنر تهران

تهران

3

حائز رتبه

جعفر خلیلی

هنر تهران

تهران

3

حائز رتبه

مرتضی فرهنگی

هنر اصفهان

تهران

3

84/02/29