» » » » » برگزیدگان بیستمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- بخش ادبی ( رشته داستان)

رتبه

نام و نام خانوادگي

دانشگاه

استان

تعداد سكه

نفر اول

رقیه شاهیوند

لرستان 

لرستان

4

نفر دوم

اعظم یزدانی

پیام نور همدان

همدان

3

نفر سوم

علی پاکروان

آزاد اسلامی کاشان

تهران

2

84/02/29