» » » » » برگزیدگان نوزدهمين جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- بخش ادبی ( رشته شعر)

رتبه

نام و نام خانوادگي

دانشگاه

استان

رشته تحصيلي

اول

محمد جواد شاهمرادي

اصفهان

اصفهان

فلسفه و کلام

دوم

عباس محمدي

پيام نور خمين

مركزي

مدیریت دولتی

سوم

محمد مرادي

شيراز

فارس

ادبیات فارسی

83/05/27