» » » » » برگزیدگان بيست ويکمين جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- برادران- ( رشته قرائت ترتیل)

رتبه

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

جوایز

اول

هادی جاویدی

قم

لوح تقدیر و تندیس و 5 ربع سکه بهار آزادی

دوم

صمد محمد پور

علوم قرآنی خوی

لوح تقدیر و 4 ربع سکه بهار آزادی

سوم

امیر فتح پور

آزاد قم

لوح تقدیر و 3 ربع سکه بهار آزادی

85/02/27