» » » » » برگزیدگان بيست ويکمين جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- برادران- ( رشته حفظ 10جزء )

رتبه

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

جوایز

اول

مهدی میرزایی

گیلان

لوح تقدیر و تندیس و 5 ربع سکه بهار آزادی

دوم

محمد علی هژبری

علامه طباطبایی

لوح تقدیر  و 4 ربع سکه بهار آزادی

سوم

ولی شجاع اصل

قم 

لوح تقدیر  و 3 ربع سکه بهار آزادی

85/02/27