» » » » » برگزیدگان بيست ويکمين جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- برادران- ( رشته حفظ 20 جزء )

رتبه

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

جوایز

اول

رضا صهبایی استاد

پیام نور چناران

لوح تقدیر و تندیس و 5 ربع سکه بهار آزادی

دوم

رضا ندیرخانی

آزاد اردبیل

لوح تقدیر و 4 ربع سکه بهار آزادی

سوم

محمد مهدی رجبی

آزاد مشهد

لوح تقدیر و 3 ربع سکه بهار آزادی

85/02/27