» » » » » برگزیدگان بيست ويکمين جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران- برادران- ( رشته حفظ کل )

رتبه

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

جوایز

اول

مصطفی اصفهانیان

قم

لوح تقدیر و تندیس و 6 ربع سکه بهار آزادی

دوم

محمد مصطفی پور

علوم پزشکی بقیه ا...

لوح تقدیر و 5 ربع سکه بهار آزادی

سوم

روح ا... شکیبافر

پیام نور ملایر

لوح تقدیر و 4 ربع سکه بهار آزادی

85/02/27